Husleie – Depositum - eFaktura
SiÅs krever ikke depositum. Husleie faktureres forskuddsvis og skal betales innen den 1. hver mnd. Husleiefaktura publiseres på Din Side på unialltid. Første faktura beregnes normalt etter at du har flyttet inn, og kan derfor ha annen betalingsfrist. Ved betaling via nettbank, anbefaler vi at du godkjenner eFaktura - da kan du også betale med vipps.

Purring, inkasso og fravikelse
Manglende husleiebetaling medfører purring og inkassovarsel før saken oversendes inkassobyrå. Dette medfører gebyrer og renter som belastes leietaker i sin helhet.
Ved fravikelse betales et rettsgebyr i tillegg til de gebyrer som namsmannen krever.

Angrerett
Se leiekontrakt. Angrerett ved signering av leiekontrakt bestemmes av Angrerettloven. Dersom du ber om å flytte inn før angreretten har utløpt, må du signere på og erkjenne at angreretten vil gå tapt, jf. Angrerettloven § 19 og § 22 c. krever.

Strøm                                                                                                                                                                           Det betales et fast beløp per måned for energiforbruk, se faktura for husleie. Det faste beløpet er estimert ut fra energikostnaden som SiÅs har per år. Dersom faktisk energikostnad avviker vesentlig fra estimatet, har SiÅs rett til å justere det faste beløpet slik at kostnadene dekkes i inneværende leieperiode. SiÅs oppfordrer alle leietakere til fornuftig strømbruk, for å unngå tilleggsregning.

Oppsigelse
jfr. kontraktens § 4(4). Standardkontrakten er tidsbegrenset med definert utløpsdato. Det er ikke nødvendig å si opp kontrakten i forhold til ordinær utflytting.
Leieforholdet er uoppsigelig i perioden 01.07-31.12. Planlegger du å flytte 31.12, må leiekontrakten sies opp før 30.09. Leiekontrakter med utløpsdato utover 31.12, kan sies opp med tre måneders varsel fra den 15. eller siste dag i måneden.
Leietaker kan ikke regne med å få forkortet oppsigelsestid med mindre SiÅs har kø av studenter som trenger studentbolig. Kontrakten sies opp på Din Side på unialltid.

Utflytting
Utflytting skal skje før kl. 12.00 samme dag som leiekontrakten opphører. Leietakere som ikke flytter ut i hht. kontrakt, vil få krav om husleie for ekstra botid inntil nøkkel er levert. Se også kontrakt.

Parkering ved studentboligene

Se For beboere - Parkering

Sykkelparkering
Vi ber om at de plasser som er oppmerket for sykkelparkering brukes.

Leie av bod
Leietakere i Skogveien som ikke har bod tilhørende boligen kan leie dette for kr 100,- pr/mnd. Hvis alle bodene er opptatt kan du så på venteliste. Send epost til utleie@sias.no.

Husdyrhold
D
et er ikke tillatt å holde husdyr (katt, kaniner, marsvin o.l.) i studentboligene. Søknad om hundehold behandles av Utleieavdelingen: utleie@sias.no

Det kan gis tillatelse til hold av hund i følgende boliger:

 • Skogveien 20 og 26 - én hund i hver leilighet.

 • Kajaveien 15D - én hund i hver leilighet.

 • Fougnerbakken 19 - to hunder i huset

 • Kajaveien 18 - to hunder i huset

 • Kaja studentboliger - to hunder i huset

 • Pentagon: Arken 101-106 og 107-112, Børsen 001-006 og 007-012, Casino 001-006, Hemsen 001-006, Grotten 001-006, Inferno 001-006, Jubilo 001-006, Løa 001-006, 013-018 og 119-124. I parleilighetene: Løa 108, 110, 112 og Kringla 114, 116, 118, 126, 128 og 130. Det er tillatt med to hunder i hver leilighet og én hund i hver parleilighet.

Innflyttingssjekkliste
Leietaker skal fylle ut sjekkliste for innflytting senest 1 uke etter innflytting. Sjekklisten ligger på
Din Side på unialltid.
Hvis du ikke finner sjekklisten, kontakt utleie@sias.no

Utflyttingssjekkliste
Leietaker skal fylle ut sjekkliste for utflytting senest dagen før planlagt utflytting. Sjekklisten ligger på 
Din Side på unialltid.
Hvis du ikke finner sjekklisten, kontakt utleie@sias.no

Rengjøring
SiÅs gjennomfører renholdskontroll av fellesarealene i bofellesskap i september, november, januar og april. Ved mangelfull rengjøring, både under botiden og ved utflytting, påløper rengjøringsgebyr. Utflyttingskontroll bestilles 1 uke før avreise. Vennligst send e-post til: renhold@sias.no. Rom og fellesarealene skal rengjøres - ikke glem skap, hvitevarer og bod. Se
For beboerer - Renhold.

Gebyrer

 • Tap av nøkkel – bolig: kr. 500,-

 • Tap av nøkkel – postboks: kr. 500,-

 • Rengjøring, hybel: min. kr. 2000,-

 • Rengjøring, leilighet: min. 5000,-

 • Rengjøring, fellesrom: min. kr. 2000,- pr. pers.

 • Hundehold: kr. 150,- pr. mnd.

 • Byttegebyr: kr. 500,-

 • Remontering av brannmelder ol: kr 1000,-

 • Tømming av bod i fbm. utflytting: kr 1000,-

 • Innlåsing: Husmann - kr 500,- // Securitas - egen takst

 • Unødvendig brannutrykning: kr 5000,-

Røyking – ulovlige rusmidler
Røyking er ikke tillatt i SiÅs boliger, verken på rom, i leiligheter eller i fellesarealer inkl. verandaer. Bruk, oppbevaring og omsetning av narkotiske stoffer er ikke akseptert i eller i tilknytning til bygninger SiÅs eier og disponerer. Brudd på dette gir grunnlag for oppsigelse av leiekontrakt og blir meldt politiet.

Brannalarmanlegg
Leietaker plikter å gjøre seg kjent med slokke- og varslingsutstyr i boligen. Alarmanleggene i Pentagon II, Kringla og Løa, Palisaden og Skogveien er direkte koblet til brannvesenet. Alarmer som utløses av matlaging etc, må avstilles umiddelbart i branntavlene i inngangspartiene. Utrykning som skyldes falsk alarm blir fakturert leietaker etter brannvesenets takster, minimum kr 5000,-

Det er forbudt å demontere noen deler av brannvarslingsanlegget. Ureglementert demontering betraktes som hærverk, og kan få følger for leieforholdet.

Varslingsplikt – skader, feil, mangler

 • Skader som kan resultere i alvorlige negative konsekvenser for bygning, boenhet eller bokvalitet, skal meldes til SiÅs umiddelbart.

 • Leietaker plikter å begrense skader i hensikt å avverge ytterligere skader og økonomisk tap.

 • Dersom det er risiko for at det følger skadedyr (veggdyr, kakkelakker etc.) med din bagasje eller i møbler, plikter du å få eiendelene gjennomfrosset hos SiÅs før innflytting. Manglende forebygging eller bekjempelse fra leietakers side, kan medføre erstatningskrav fra SiÅs.

 • Andre feil/ mangler meldes til SiÅs via Vaktmester på Din Side/unialltid.

Varslingsrutiner - Vaktmestertjenester - feil/mangler i bolig

Feil/mangler i studentbolig og på fellesareal meldes til vaktmester på DinSide/unialltid.

Du vil få oppdatering på unialltid om hvordan det går med din sak:

 • pågående (saken har startet og vaktmester vil normalt komme i løpet av dagen)

 • evt. ny kommentar fra vaktmester (venter på andre/utsatt)

 • fullført

Når vaktmester legger inn en kommentar, blir du varslet om dette på sms: "Vaktmester har lagt til en ny kommentar på din behovsmelding på unialltid. mvh SiÅs Bolig"

Hvis du melder inn en sak på fellesarealet er det kun du som får tilbakemelding fra vaktmester - ikke hele kollektivet. Hvis de andre i kollektivet skal ha beskjed, må du selv varsle via chat el.

Husk at vaktmester ALLTID låser døren etter fullført oppdrag - ta med nøkkel!

SiÅs Bolig v/ Utleieavdelingen har ansvar for å varsle leietakere når SiÅs eller andre skal låse seg inn og gjennomføre arbeider i studentboligene. Informasjonen skal omfatte hva som skal skje, dato/tidspunkt og ansvarlig fra SiÅs side.

Mindre arbeider skal varsles minst en arbeidsdag før. 

Større arbeider må varsles i god tid, dvs ca en måned før oppstart. Forut for oppstart, skal det varsles på nytt i hht framdriftsplan på en måte som leietakerne kan forholde seg konkret til. Det skal tilstrebes at leietaker, som et minimum, vet hvilken dag vedkommende bolig blir berørt av tiltaket.

Varslingstype

 • Mindre arbeider og arbeider som skal utføres på kort varsel varsles via sms

 • Større/planlagte arbeider varsles på epost, etterfulgt av sms hvor studenten gjøres oppmerksom på at epost er sendt. Nytt varsel sendes med detaljert plan for dato/jobb når dette er klart

 • Bytte av batteri i låser varsles på sms samme dag. Vaktmester låser døren etter batteribytte. Hvis du ikke har tatt med deg nøkkel, ring SiÅs Bolig og gjør en avtale: 64966300

SiÅs varsler ikke ved mindre arbeider/vedlikehold som skal utføres i fellesarealer og felles installasjoner (stuer, kjøkken og felles bad i kollektiv/ trappeoppganger og heis/ vaskerier/ datarom og sikringsskap/ ventilasjon/ porttelefon og inngangsdører med låser/ boder)

TILBAKEMELDING TIL SIÅS

Semesteravgift
Alle leietakere i SiÅs studentboliger er pliktig til å betale semesteravgift hvert semester. Leietakere som ikke betaler semesteravgift, må regne med et påslag i husleien på 10%.