(Gitt av styret i SiÅs 18.12.2023, stadfestet 12.1.2024)

Reglementet for studentboliger er en del av SiÅs Bolig sin leiekontrakt

 

1. Fullmakter

1.1

Styret i Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) gir reglement for studentboliger etter først å ha innhentet uttalelse fra Studenttingets Arbeidsutvalg (AU), eventuelt også Studenttinget.

1.2

Adm. direktør gir utfyllende bestemmelser til reglementet.

1.3

Styret i SiÅs oppnevner i samråd med AU et ankeutvalg på 3 personer. Ankeutvalget behandler skriftlig klage fra leietaker på det skjønn som er utøvd ved tildeling av bolig.

1.4

Styret i SiÅs avgjør tvister om fortolkning av reglementet.

1.5

Det gjelder generelle regler om taushetsplikt for alle personopplysninger som mottas/behandles i forbindelse med dette reglement.

 

2. Vilkår for leie

2.1

Studenter må ha betalt semesteravgift og følger ordinært heltidsstudium ved NMBU for å ha fortrinnsrett til å leie studentbolig.

Nye og tidligere NMBU-studenter, som på tidspunkt for sendt boligsøknad, ikke er tatt opp ved NMBU, kan søke bolig på grunnlag av søknad om opptak ved NMBU uten først å ha betalt semesteravgift.

2.2

Et generelt vilkår for fortrinnsrett og prioritering er at alle oppgitte frister blir overholdt.

2.3

Før innflytting skjer, skal leiekontrakt være inngått. Husleien betales på grunnlag av faktura. Husleien faktureres månedlig og forfaller til betaling forskuddsvis.

2.4

Leiekontrakten inngås for maksimalt et år (studieår) om gangen. I god tid før utløp av kontrakt, vil leietaker få tilbud om å søke om kontrakt for nytt studieår.

2.5

Minimumsperioden for leie av bolig i løpet av studieåret er en måned.

2.6

Maksimal samlet botid i studentboligene tilsvarer lengden på et ordinært studium, dog begrenset til 6 år (studieår). Søknad om utvidet botid kan innvilges når det er nødvendig for å gjennomføre studiet, der behovet har sitt opphav i forsinkelser som følge av heltids tillitsverv, bytte av studieretning, svangerskap, sykdom eller lignende.

2.7

Eventuelle forsinkelser, utsettelser, permisjoner (grunnet sykemelding, nedsatt studieprogresjon, tillitsverv eller lignende) skal være godkjent og registrert i NMBU sitt studentinformasjonssystem.

2.8

Ved inngåelse av ny leiekontrakt skal følgende vilkår være oppfylt: (i) Husleien og andre tilleggsytelser skal være rettidig oppgjort, (ii) studiet skal være hovedbeskjeftigelse og (iii) studenten skal ha godkjent studieprogresjon (i samsvar med Lånekassens minimumskrav).

2.9

Utleier kan si opp leieforholdet med umiddelbar virkning hvis noen er tildelt bolig på grunnlag av ukorrekte opplysninger.

 

3. Generelle regler

3.1

Boliger tildeles på bakgrunn av tidspunkt for når søknad er sendt, dog slik at:

a) leietakere som allerede bor, først får anledning til å søke om ny kontrakt.

b) leietakere som allerede bor, først får anledning til å bytte internt.

Boliger tildeles fortløpende etter hvert som de blir ledige, og tilbys fra det tidspunktet de er ledige.

For høstsemesteret reserveres ca 500 boliger til nye NMBU-studenter. Nye studenter, både norske og internasjonale, må søke studentbolig i henhold til de frister som til enhver tid gjelder.

3.2

SiÅs skal, så langt det er praktisk mulig, etterkomme studentenes ønsker om valg av hybel og bofellesskap.

3.3

Foreningskollektiv tillates opprettet og videreført så lenge foreningen sikrer at alle rom blir fylt opp.

3.4

Par, der ene eller begge er fulltidsstudenter, prioriteres i to-romsleiligheter (parleiligheter).

3.5

Studenter med barn prioriteres i treromsleiligheter i Skogveien.

3.6

Studenter som har permisjon, har under permisjonstiden ikke fortrinnsrett til studentbolig.

3.7

Studenter som tar deler av utdanningen utenfor Ås lenger enn 6 måneder, har ikke fortrinnsrett til studentbolig.

3.8

Studenter som er sykemeldt lenger enn 6 måneder, har ikke fortrinnsrett til studentbolig. Hel- eller delvis sykemelding, som påvirker studieprogresjon, skal være godkjent av NMBU og dokumentert i NMBU sitt studentregistreringssystem.

3.9

Studenter som har svangerskapspermisjon har rett til å fortsette å bo i studentboligen under permisjonstiden – allikevel ikke lenger enn den maksimale botid, jfr. §2.6 over.

3.10

Søknad om fremleie og/eller medleietaker skal fremmes skriftlig. Godkjenning kan nektes hvis forhold tilknyttet boligens formål eller fremleietakers/medleietakers person tilsier det.

3.11

Hvis helt spesielle forhold tilsier det, kan adm. direktør fravike prioritetsrekkefølgen.

 

4. Husdyrhold

4.1

Det er ikke tillatt å holde husdyr (katt, kaniner, marsvin o.l.) i studentboligene, men tillatt å holde hund i utvalgte boliger.

4.2

Søknad om hundehold behandles av Utleieavdelingen, som også tar avgjørelsen. Tillatelse kan gis for 1 år om gangen.

4.3

Hundeeier må erstatte alle skader som hunden forårsaker. Hundeeier er ansvarlig for at hunden ikke er til unødig sjenanse for andre beboere.

4.4

Ved brudd på regler om hundehold i studentboligene, kan tillatelsen til å holde hund bli trukket tilbake med umiddelbar virkning.