Studenter som har betalt semesteravgift har fortrinnsrett til studentbolig.

SiÅs tilbyr: hybler, par- og familieleiligheter.

Barn som fast husstandsmedlem på hybel eller dublett er ikke tillatt med mindre annet er avtalt spesielt. Tilsvarende gjelder samboere, ektefeller, annen slektning eller venn på hybel.
Henvendelser vedrørende leieforholdet, reglement og andre bestemmelser kan rettes til utleier på:
utleie@sias.no.

1.

Leietakere plikter å respektere hverandre og bidra til at bofellesskapet fungerer godt.

Leietakerne plikter å respektere hverandres behov for ro, det være seg i bofellesskap, i etasje, bygg og i boligområdet som sådan. Nabolaget skal ikke forstyrres av støy i strid med bestemmelsene i naboloven.

Den enkelte leietaker er ansvarlig for gjesters opptreden i boligen og på eiendommen ellers. Klarer ikke leietakeren å holde sine gjester rolige, plikter han å sørge for assistanse.

2.

Leietakere plikter å behandle bygning og inventar med forsiktighet.

3.

Innboforsikring må tegnes av den enkelte leietaker for eiendeler/verdisaker den enkelte bringer med seg inn i boligen. SiÅs har vanlig huseierforsikring. Denne dekker ikke tyveri eller skade på ting som oppbevares i boligen.

4.

Leietaker er ansvarlig for renhold og orden i egen bolig. Leietaker plikter sammen med de øvrige beboerne å holde fellesrom rene og ryddige. Søppel skal tømmes daglig og hver leietaker må holde sin del av kjøkkenskap, kjøleskap og fryser rene og ryddige. Vaskelister skal benyttes.

5.

Boder i tilknytning til boligen skal merkes med navn og bolignr., samt holdes ryddige og tømmes ved utflytting.

6.

Det er ikke tillatt å riste eller banke klær eller annet tøy ut av vindu, balkong eller veranda.

7.

Billedoppheng og lignende skal kun skje på opphengslister. Dette gjelder også fellesrom, trapperom og lignende. Oppslag settes kun opp på oppslagstavler.

8.

Det er ikke tillatt å holde husdyr i studentboligene. Det kan søkes om hundehold i enkelte av SiÅs sine boliger, se Reglement for studentboliger. Søknad sendes utleie@sias.no.

9.

 SiÅs skifter batterier og kontrollerer alle brannmeldere hver sommer. Leietakerne må ikke demontere brannalarmer, brannslanger eller lignende.

10.

Det er ikke tillatt å koble el-biler, motorvarmer, campingvogner eller lignende til strømuttak i studentboligene.

11.

Det skal brukes timer på alt elektrisk kjøkkenutstyr, som kaffetrakter, vannkoker, riskoker og lignende. Timer kan kjøpes hos SiÅs Boksmia. Elektrisk utstyr uten timer blir fjernet av SiÅs.

12.

Det er ikke tillatt å gjøre endringer på boligens faste installasjoner (inkl. maling) eller fjerne/ bytte inventar uten tillatelse fra utleier.

13.

Kjøleskap og fryser skal avrimes etter behov. Bruk av skarpe gjenstander er ikke tillatt, da fryseanlegget kan skades. Tilsvarende gjelder rengjøring av stekeovner.

14.

Leietaker vil bli holdt økonomisk ansvarlig for skader som oppstår som følge av uaktsomhet.

15.

SiÅs tar kun ansvar for å oppbevare effekter som er innlevert mot kvittering.

16.

Trappeoppganger og kjellerrom skal til enhver tid være ryddige. Sykler, barnevogner, ski og lignende skal kun plasseres på anviste steder.

17.

Det er kun tillatt å ha korttidsbesøk i boligen. Leietaker må selv være til stede under besøket.

18.

Utleier har adgang til å inspisere alle rom. Slik inspeksjon skal normalt avtales på forhånd. I ekstraordinære situasjoner kan slik inspeksjon foretas uten varsel. Utleier har uten videre adgang til boligene for å foreta tekniske inspeksjoner, nødvendige reparasjoner og utbedringer. Så sant det er praktisk mulig skal utleier varsle leietaker om dette.

19.

Utleier har uten forutgående varsel, rett til å fjerne gjenstander som er til plage/ fare for andre leietakere og/ eller eiendommen.