1. Fullmakter
1.1
Styret i Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) gir reglement for studentboliger etter først å har innhentet uttalelse fra Studentstyret (StS), eventuelt også Studenttinget.

1.2
Adm. direktør gir utfyllende bestemmelser til reglementet.

1.3
Styret i SiÅs oppnevner i samråd med Studentstyret et ankeutvalg på 3 personer som behandler skriftlig klage fra leietaker på det skjønn som er utøvd ved tildeling av bolig.

1.4
Styret i SiÅs avgjør tvister om fortolkning av reglementet.

1.5
Det gjelder generelle regler om taushetsplikt for alle personopplysninger som mottas/behandles i forbindelse med dette reglement.2. Vilkår for leie

2.1
Studenter må ha betalt semesteravgift og følge ordinært studium ved NMBU for å ha fortrinnsrett til å leie studentbolig.
2.2
Et generelt vilkår for fortrinnsrett og prioritering er at alle oppgitte frister blir overholdt.

2.3
Før innflytting skjer, skal leiekontrakt være inngått og første husleie betalt.

2.4
Leiekontrakten inngås for et år (studieår).

2.5
Minimumsperioden for leie av bolig i løpet av studieåret er en måned.

2.6
Maksimal samlet botid i studentboligene er 5 år (studieår).

2.7
Ved inngåelse av ny leiekontrakt skal følgende vilkår være oppfylt: (i) Husleien og andre tilleggsytelser skal være rettidig oppgjort, (ii) studiet skal være hovedbeskjeftigelse og (iii) studenten skal ha godkjent studieprogresjon (i samsvar med Lånekassens minimumskrav).

2.8
Utleier kan si opp leieforholdet med umiddelbar virkning hvis noen er tildelt bolig på grunnlag av ukorrekte opplysninger.

 

3. Generelle regler

3.1
Boliger lyses ut med søknadsfrist og fordeles etter ansiennitet.
3.2
Ansiennitet beregnes av summen av antall avlagte studiepoeng ved NMBU.

3.3
Studenter som har permisjon har under permisjonstiden ingen fortrinnsrett til studentbolig.

3.4
Studenter som tar deler av utdanningen utenfor Ås lenger enn 6 måneder, har ikke fortrinnsrett til studentbolig.

3.5
Studenter som er sykemeldt fra studiet må forevise dokumentasjon. Studenter som er sykemeldt lenger enn 6 måneder, har ikke fortrinnsrett til studentbolig.

3.6
Studenter som får utsettelse av studiet skal forevise dokumentasjon fra studieavdelingen.

3.7
Søknad om fremleie og opptak i husstanden av enhver annen person enn angitt i søknaden om bolig skal fremmes skriftlig. Godkjenning kan nektes dersom forhold med tilknytning til boligens formål eller vedkommendes person tilsier det.

3.8
Hvis helt spesielle forhold tilsier det, kan adm. direktør fravike prioritetsrekkefølgen.

 

4. Tildeling av hybler

4.1
Alle som følger ordinært studium ved NMBU og som kommer til Ås ved høstsemesterets begynnelse, skal så langt praktisk mulig sikres hybel på Pentagon i sitt første studieår.
4.2
Studenter som starter sitt første studieår på Ås i løpet av studieåret, kan bare sikres hybel dersom de betaler leie fra semesterets begynnelse.
4.3
SiÅs og StS utarbeider hvert år en prioritetsliste for andre studentgrupper enn førsteår
sstudenter.

4.4
SiÅs skal, så langt det er praktisk mulig, etterkomme studentenes ønsker om valg av hybel og bofellesskap.

4.5
For perioden 1. juni til 10. august tildeler utleieavdelingen hybler.

4.6
Jubilo 301-312, Inferno 301-306 og Mølla 119-124 er forbeholdt henholdsvis Hankattforeningen st. 1902, Foreningen Hunkatten og Sangkoret Lærkens medlemmer. Inferno 307-312 er forbeholdt kvinnelige studenter. Disse leilighetene og hybler i Studentheimen er unntatt fra reglene om tildeling etter dette reglement.

 

5. Tildeling av dubletter og familieleiligheter

5.1
Dubletter er prioritert for barnløse par. Dersom begge følger ordinært studium ved NMBU, skal avlagte studiepoeng summeres. Ved lik poengsum bestemmes rekkefølgen ved loddtrekning. Kontrakten inngås med den som har flest studiepoeng.
5.2
Familieleiligheter er for studenter med barn. Dersom begge følger ordinært studium ved NMBU, skal avlagte studiepoeng summeres. Ved lik poengsum bestemmes rekkefølgen av antall barn. Ved fortsatt likhet prioriteres enslige forsørgere. Kontrakten inngås med den som har flest studiepoeng.
5.3
Studenter som har svangerskapspermisjon har rett til å fortsette å bo i familieleiligheten under permisjonstiden – allikevel ikke lenger enn den maksimale botid, jfr. §2.6 over.
5.4
Studenter som har familiemedlemmer i utlandet må legge fram oppholdstillatelse og reisedokument for disse for å leie dublett eller familieleilighet.

 

6. Husdyrhold

6.1
Det er ikke tillatt å holde husdyr (katt, kaniner, marsvin o.l.) i studentboligene.
6.2
Søknad om hundehold behandles av Utleieavdelingen, som også tar avgjørelsen. Tillatelse kan gis for 1 år om gangen.
6.3
I Skogveien kan det gis tillatelse til å holde hund i Skogveien 26. Det er bare tillatt med én hund i hver leilighet.
6.4
På Pentagon kan det gis tillatelse til å holde hund i Inferno 001-006, Jubilo 001-006, Løa 001-006, Løa 013-018, Løa 119-124 og dublettene i Løa 108, 110 og 112. Det er bare tillatt med én hund i hver leilighet/dublett og totalt 8 for hele Pentagon.

6.5
Hundehold på Pentagon kan bare tillates der de øvrige beboere i leiligheten på forhånd har gitt skriftlig samtykke.

6.6
Hundeeier må erstatte alle skader som hunden forårsaker, og er ansvarlig for at hunden ikke er til unødig sjenanse for andre beboere.

6.7
Ved brudd på regler om hundehold i studentboligene, kan tillatelsen til å holde hund bli trukket tilbake med umiddelbar virkning.