Generelt 

Eika Sportssenter er en del av Studentsamskipnaden i Ås. Vilkårene er en del av avtalen mellom den som tegner medlemskapet og Eika Sportssenter. Utover medlemsavtalen vil også enkelte retningslinjer gjelde for visse tjenester eller tilbud. Som medlem i Eika Sportssenter forplikter du deg til å følge de til enhver tid gjeldende trivselsregler som finnes under ”Idrett” på www.sias.no 

 

Medlemskap 

Eika Sportssenters medlemskap og priser, fremgår av til enhver tid gjeldende beskrivelse av produkter, tjenester og prisliste på www.sias.no. Medlemskap løper fra avtaleinngåelse og til oppsigelse. Medlemskap med bindingstid vil etter bindingstidens utløp gå over til å være en løpende avtale. 

 

Adgangsmuligheter

Medlemmer kan velge å bruke enten mobil adgangskontroll eller chip. For mobil adgangskontroll laster du ned app Eika Sportssenter fra Appstore eller Google Play. Under åpne/lås kan du aktivere mobil adgangskontroll (husk å tillat blutooth). Alternativt kan du velge å kjøpe en chip i resepsjonen, den koster 70 kr. Medlemschippen er personlig og kan ikke lånes ut. Ved tap eller skade på medlemskortet, vil dette blir sperret og det blir utlevert et nytt mot et gebyr. 

 

Personalia 

Medlemmet er ansvarlig for å holde Eika Sportssenter oppdatert med adresse, e-postadresse, mobiltelefonnummer og andre personopplysninger samt å informere om forhold som endrer medlemmets pris på medlemskap eller annen tjeneste. 

 

Ansvar 

Der er enighet om at all trening skjer på eget ansvar. Senteret fraskriver seg ethvert ansvar på tap og skade på person eller gjenstander som oppstår under medlemmets opphold i senteret, herunder tap og skader på personlige klær og eiendeler. 

Følg alltid trivselsreglene og reglene for klatring som fremgår av www.sias.no/idrett 

 

Medlemmet har i tillegg plikt til å sette seg inn i branninstruksen for Eika Sportssenter som henger tilgjengelig på Eika Sportssenter, blant annet i inngangen. Medlemmet bør orientere seg om nødutganger og slokkemuligheter. Dette gjelder spesielt for de som benytter seg av trening utenom bemannet åpningstid. 

 

Ansvarserklæring klatring 

  1. Jeg er innforstått med at klatring og aktivitet hos Eika sportssenter innebærer risiko, og at all aktivitet og opphold i klatreanlegget skjer på eget ansvar. 

  1. Jeg er pliktig til å følge sikkerhetsreglene og instrukser gitt av personalet. Ved brudd på dette har personalet rett til å frata sikringskort eller bortvise personer etter eget skjønn. 

  1. Jeg er pliktig å varsle personalet dersom jeg opplever feil eller mangler på anleggene, eller ser at andres atferd kan føre til risiko 

  1. Enhver form for lønnet instruksjon i Eika Sportssenters lokaler skal kun skje etter avtale med Eika Sportssenter. 

  1. Som følge av disse punktene er jeg innforstått med at jeg selv bør sørge for egen ulykkesforsikring som også gjelder klatring. 

 

Betaling 

Betaling av medlemskapet gjøres via avtalegiro. Avgift for 1. måned betales ved innmelding. Deretter blir avtalt beløp trukket fra konto gjennom Avtalegiro ca 1. hver måned. Medlemmet er ansvarlig for betaling av medlemskapet og for å inngå nødvendig avtale med sin bankforbindelse for bruk av avtalegiro som betalingsform. 

 

Pris 

Gyldig studentbevis og betalt semesteravgift må dokumenteres for å få og opprettholde studentpris. Medlemmet forplikter å informere Eika Sportssenter om endringer. 

 

Frys 

Frys betyr midlertidig stopp på medlemskapet, og medlemmet betaler derfor ikke medlemskapet sitt i den perioden medlemskapet er fryst og man kan ikke benytte seg av medlemskapet eller gjestetrene hos andre studentsamskipnader. Eika Sportssenter kan innvilge frys av avtale ved følgende forhold; sykemelding med mer enn 1 måneds varighet, svangerskap, midlertidig utstasjonering i forbindelse med studier, jobb eller militærtjeneste. Dokumentasjon må fremlegges. I tillegg har alle med medlemskap med bindingsperiode og etter denne er utløpt mulighet til opptil 2 måneders sammenhengende frys i et kalenderår. Ønsker om frys sendes til medlemsservice@sias.no 

Frys av medlemskontrakten må være fastsatt og godkjent på forhånd og dokumentasjonen må følge fryssøknaden. Frys gjennomføres ved avtalt start og sluttdato. Frys av medlemskap innvilges ikke med tilbakevirkende kraft. Vær oppmerksom på at medlemskapet ikke kan avsluttes i fryst periode.  

 

Prisregulering 

Eika Sportssenter kan uten forvarsel prisregulere medlemskapet. Ved en prisregulering vi gjeldende prisoversikt oppdateres på www.sias.no. Medlemsskaper med binding holder samme pris i bindingsperioden. 

 

Uteblitt betaling 

Dersom medlemmet ikke betaler innen betalingsfristen, kan det sendes inkassovarsel. Ved forsinket betaling kan Eika Sportssenter kreve dekket omkostninger og renter etter lov om renter ved forsinket betaling. Eika Sportssenter har også rett til å sperre eller si opp medlemskapet hvis betaling uteblir. 

 

Oppsigelse 

Oppsigelse av medlemskapet foretas ved oppmøte på Eika Sportssenter eller ved å sende en e-post til medlemsservice@sias.no 

Oppsigelsestiden er en måned regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt, og medlemskapet er aktivt hele oppsigelsesperioden. Skriftlig bekreftelse på registrert oppsigelse, med informasjon om siste betaling og treningsdato mottas i løpet av 14 dager. 

 

Samtykke 

Medlemmet samtykker til at Eika Sportssenter lagrer treningshistorikk for seg i en periode på eet (1) år, med det formål å kunne følge opp medlemmets aktivitet og tilrettelegge treningsopplegg. I tillegg vil data kunne brukes til statistiske formål. Vi forbeholder oss også retten til å sende ut relevant informasjon, nyheter og tilbud fra Eika Sportssenter. Opplysninger kan i forbindelse med statistisk behandling bli utlevert til andre selskaper, da i anonymisert form slik at ingen enkeltperson kan identifiseres. Det er frivillig å gi fra seg opplysninger om seg selv, og du kan når som helst få se, korrigere eller oppdatere informasjonen du har oppgitt til Eika Sportssenter. 

 

Annet 

Eika Sportssenter forbeholder seg retten til å kunne stenge hele eller deler av anlegget på helligdager, samt redusere åpningstiden i forbindelse med ferie og offentlige fridager. Medlemmet må kunne påregne kortere stengeperioder, av hele eller deler av idrettssenteret, alternativt reduserte åpningstider ved eksempelvis nødvendig vedlikehold. 

 

Antidoping 

Som medlem i Eika Sportssenter bekrefter du at du ikke bruker noen form for stimuli eller doping som står oppført på Antidoping Norge sin liste. Ved mistanke vil du frivillig la deg dopingteste. Ved positive dopingprøve vil medlemskapet opphøre med umiddelbar virkning. 

Ås, 14.06.2023

I spagaten