Alle leietakere i studentboligene kan få postboks. Det samme får ektefeller/samboere av studenter som bor i studentboligene.
NB! Barn av studenter må bruke c/o-adresse. Postboksanlegget er for lite til at alle kan få egen postboks. De fleste må dele postboks med en annen. Du må derfor ikke fjerne post med annet navn. Meld fra i LUKA dersom ingen henter posten.
Riktig postadresse er en forutsetning for å hindre forsinkelser. Din postadresse ved NMBU er:
Student N.N. Postboks xxx NMBU 1432 ÅS
Du må alltid huske å oppgi ditt postboksnummer, ikke din boligadresse. Det hender at noen bare oppgir sin boligadresse (f.eks. Mølla 101, Skogveien 28 osv.). Dette forsinker postutleveingen.
Erfaringen viser at de som mangler postboksadresse, får posten 1-2 dager senere enn nødvendig.
Vi ber derfor om hjelp til å hindre forsinkelser:
Sørg for å underrette alle dine forbindelser om korrekt postboksnummer.
Reiser du bort må du melde omadressering minst 1 uke i forveien. (Vi kan dessverre ikke omadressere posten for kortere tidsrom enn 14 virkedager).
For avgangsstudenter skal det meldes flytting senest 1. juli det året de slutter. (Skal du fortsette her, må du gi melding om det i god tid før 1. juli).