Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon. 
Fra og med 1. juli 2022 har virksomheter som er omfattet av åpenhetsloven plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Disse virksomhetene må også svare på spørsmål om dette arbeidet og offentliggjøre en redegjørelse hvert år.

SiÅs er selvstendig omfattet av åpenhetsloven, i hovedsak knyttet til innkjøp i våre driftsavdelinger SiÅs bolig, SiÅs spisesteder, SiÅs Eika sportssenter og SiÅs Boksmia. 
SiÅs har utarbeidet etisk retningslinjer for leverandører som inkluderer prinsipper om menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, forretningsetikk, likestilling, anti-diskriminering, tvangsarbeid, barnearbeid og miljø. Vi har i tillegg etiske retningslinjer for SiÅs som organisasjon. Vi gjennomfører en overordnet risikokartlegging av våre leverandører og innkjøpskategorier, som danner grunnlaget for ytterligere kartlegging og prioritering av risiko i SiÅs. Vi vil jobbe aktivt med interne prosesser og rutiner knyttet til aktsomhetsvurderinger og rapportere på arbeidet ihht. loven.

Du kan lese mer om vårt arbeid og dokumentasjon vedr. åpenhetsloven her.   

Aktsomhetserklæring (PDF, 543KB)

Aktsomhetsvurdering (PDF, 195KB)