Studentombud
Studentombudet arbeider med studentenes rettigheter ved NMBU.


Studentombudet bidrar til å sikre at dine rettigheter som student blir ivaretatt. Studentombudet gir upartisk, juridisk veiledning knyttet til din studiesituasjon.


Studentombudet gir bistand i saker som omhandler varsling av kritikkverdige forhold. Det
være seg informasjon og råd forut for at varslet gis, eller i etterkant i form av støtte og
veiledning. All hjelp fra studentombudet er kostnadsfri og uforpliktende. Studentombudet ved NMBU behandler dine saker konfidensielt og tar også imot deg som ønsker å være anonym.


Studentombudet kan blant anna hjelpe deg med:
Informasjon og opplæring i relevant lovverk og rettigheter.
Råd om hva du kan og bør foreta deg i saken din eller ved varsling av kritikkverdige forhold.
En vurdering av om saken din er korrekt og forsvarlig behandlet, og eventuelt hjelpe deg med å klaga.

Å legge til rette for å løse en sak på lavest mulig nivå ved institusjonen, dersom saken egner
seg til det.
Å holde kurs og opplæring av studenttillitsvalgte.
Å orientere rektor fortløpende om spesielt alvorlige eller prinsipielle saker.
Å rapportere om ombudet sin virksomhet i halvårsrapporter som vert lagt fram for styret og
LMU som orienteringssaker.


Studentombudet har kontor i underetasjen på Urbygningen.
Studentombudet ved NMBU | NMBU
studentombud@nmbu.no