Noen av funnene fra undersøkelsen

 • Vi ser økende forskjeller mellom studentene. Majoriteten av studentene har det fortsatt bra, men vi ser et større skille til de som ikke har det bra. Årets undersøkelse viser en svak økning i andelen studenter som rapporterer god livskvalitet, samtidig som andelen som rapporterer dårlig og svært dårlig livskvalitet har økt kraftig.
 • Litt over halvparten svarer at de har mange eller en del venner, 34 % svarer at de har få venner, mens 7 % svarer at de har ingen venner.
 • 35 % av norske studenter opplever alvorlige psykiske plager.
 • SHoT viser en stor økning i andel studenter som svarer at de har hatt selvmordstanker det siste året, fra 2018 (14 %) til 2022 (22 %). Undersøkelsen viser også at en av fem studenter svarer at de har hatt tanker om å skade seg selv. Tallene er vesentlig høyere blant kvinnelige enn blant mannlige studenter.
 • Tre av ti oppgir å ha blitt utsatt for en eller annen form for seksuell trakassering.
 • 7,4 % av kvinnelige og 0,8 % av mannlige studenter oppgir å ha blitt utsatt for voldtekt.
 • 74 % av studentene oppgir at de har god eller svært god helse. Samtidig svarer nesten fire av ti studenter at de har hatt mye eller svært mye helseplager. Andelen er vesentlig høyere blant kvinnelige (45 %), enn blant mannlige studenter (23 %). 
 • Tre fjerdedeler av studentene trener 2-3 ganger i uken eller mer, mens kun 4 % aldri mosjonerer.
 • Et klart flertall av studentene (75 %) er fornøyde med studiestedet og majoriteten (86 %) svarer at de er blitt godt mottatt på nåværende studieprogram. 
 • 77 % av studentene rapporterer at de deltok i fadderordningen da de var nye som studenter, og noen flere mannlige enn kvinnelige studenter deltok i fadderordningen.

 

Klikk her for å lese mer om resultatene fra undersøkelsen.

          Klikk her for å laste ned rapporten.

Den lokale rapporten

Fredag 9. september kommer resultatene fra den lokale rapporten som vil kunne si mer om hvordan studentene i Ås har det og hvilke tiltak det er behov for.

 

Om Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (ShoT 2022)

 • Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT 2022) er Norges største studenthelseundersøkelse og omhandler studenters fysiske og psykisk helse, livskvalitet og studieprestasjon. SHoT-undersøkelsen blir utført på oppdrag fra studentsamskipnadene: Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit), Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen). Det er Folkehelseinstituttet som gjennomfører undersøkelsen og analyserer resultatene i 2022.
 • Undersøkelsen er besvart av nær 60 000 norske heltidsstudenter under 35 år har besvart årets undersøkelse som legges frem 09.09.2022. Undersøkelsen gjennomføres hvert fjerde år og ble sist gjennomført i 2018.