Generelt

Eika Sportssenter er en del av Studentsamskipnaden i Ås. Vilkårene er en del av avtalen mellom den som tegner medlemskapet og Eika Sportssenter. Utover medlemsavtalen vil også enkelte retningslinjer gjelde for visse tjenester og tilbud. Som medlem i Eika Sportssenter forplikter du deg til å følge de til enhver tid gjeldende trivselsregler, se mer her.

Du må vær eminimum 18 år for å være medlem av Eika Sportssenter.

 

Medlemskap

Eika Sportssenters medlemskap og priser, fremgår av til enhver tid gjeldende beskrivelse av produkter, tjenester og prisliste på www.sias.no. Medlemskap løper fra avtaleinngåelse og til oppsigelse. Medlemskap med bindingstid vil etter bindingstidens utløp gå over til å være en løpende avtale.

 

Adgangskort

Etter innmelding henvender du deg i resepsjonen der du må kjøpe et adgangskort som koster 70kr. Medlemskortet er personlig og kan ikke lånes ut. Kortet registreres ved ankomst. Ved tap eller skade på medlemskortet, vil dette bli sperret og det blir utlevert et nytt mot et gebyr iht. gjeldende prisliste.

 

Personalia

Medlemmet er ansvarlig for å holde Min side oppdatert med adresse, e-postadresse, mobiltelefonnummer og andre personopplysninger samt å informere om forhold som endrer medlemmets pris på medlemskap eller annen tjeneste.

 

Ansvar

All trening skjer på eget ansvar. Senteret fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skade på person eller gjenstander som oppstår under medlemmets opphold i senteret, herunder tap og skader på personlige klær og eiendeler. Følg alltid trivselsreglene og reglene for klatring som fremgår på sias.no/idrett.

Medlemmet har i tillegg plikt til å sette seg inn i branninstruksen for Eika Sportssenter som henger tilgejngelig på Eika Sportssenter, blandt annet i inngangen. Medlemmet bør orientere seg om nødutganger og slokkemuligheter. Dette gjelder spesielt for de som benytter seg av trening utenom bemannet åpningstid.

 

Betaling

Betaling av medlemskapet gjøres via avtalegiro. Avgift for 1. måned betales ved innmelding. Deretter blir avtalt beløp trukket fra konto gjennom Avtalegiro ca 1. hver måned. Medlemmet er ansvarlig for betaling av medlemskapet og for å inngå nødvendig avtale med sin bankforbindelse for bruk av avtalegiro som betalingsform.

 

Pris

Gyldig studentbevis og betalt semesteravgift må dokumenteres for å få og opprettholde studentpris. Medlemmet forplikter å informere Eika Sportssenter om endringer.

 

Frysing av medlemsskap

Frys betyr midlertidig stopp på medlemskapet, og medlemmet betaler derfor ikke medlemskapet sitt i den perioden medlemskapet er fryst og man kan ikke benytte seg av medlemskapet eller gjestetrene hos andre studentsamskipnader. Eika Sportssenter kan innvilge frys av avtale ved følgende forhold; Sykemelding med mer enn 1 måneds varighet, svangerskap, midlertidig utstasjonering i forbindelse med studier, jobb eller militærtjeneste. Dokumentasjon må fremlegges. I tillegg har alle med medlemskap med bindingsperiode og etter denne er utløpt mulighet til opptil 2 måneders sammenhengende frys i et kalenderår. Frys av medlemskontrakten må være fastsatt og godkjent på forhånd og dokumentasjonen må følge fryssøknaden. Frys gjennomføres ved avtalt start og sluttdato. Frys av medlemskap innvilges ikke med tilbakevirkende kraft. Vær oppmerksom på at medlemskapet ikke kan avsluttes i fryst periode.

Henvendelser om frys sendes til medlemsservice@sias.no

 

Prisregulering

Eika Sportssenter kan uten forvarsel prisregulere medlemskapet. Ved en prisregulering vil gjeldende prisoversikt oppdateres på www.sias.no

 

Uteblitt betaling

Dersom medlemmet ikke betaler innen betalingsfristen, kan det sendes inkassovarsel. Ved forsinket betaling kan Eika Sportssenter kreve dekket omkostninger og renter etter lov om renter ved forsinket betaling. Eika Sportssenter har også rett til å sperre eller si opp medlemskapet hvis betaling uteblir.

 

Oppsigelse

Oppsigelse av medlemskapet foretas ved å sende en e-post til medlemsservice@sias.no. Oppsigelsestiden er en måned regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt, og medlemskapet er aktivt hele oppsigelsesperioden. Skriftlig bekreftelse på registrert oppsigelse, med informasjon om siste betaling og treningsdato mottas i løpet av 14 dager.

 

Samtykke

Medlemmet samtykker i at Eika Sportssenter lagrer treningshistorikk for deg i en periode på et (1) år, med det formål å kunne følge opp medlemmets aktivitet og tilrettelegge treningsopplegg. I tillegg vil data kunne brukes til statistiske formål. Vi forbeholder oss også retten til å sende ut relevant informasjon, nyheter og tilbud fra Eika Sportssenter. Opplysninger kan i forbindelse med statistisk behandling bli utlevert til andre selskaper, da i anonymisert form slik at ingen enkeltperson kan identifiseres. Det er frivillig å gi fra seg opplysninger om seg selv, og du kan når som helst få se, korrigere eller oppdatere informasjonen du har oppgitt til Eika Sportssenter.

 

Annet

Eika Sportssenter forbeholder seg retten til å kunne stenge hele eller deler av anlegget på helligdager, samt redusere åpningstiden i forbindelse med ferie og offentlige fridager. Medlemmet må kunne påregne kortere stengeperioder, av hele eller deler av idrettssenteret, alternativt reduserte åpningstider ved eksempelvis nødvendig vedlikehold.

 

Antidoping

Som medlem i Eika Sportssenter bekrefter du at du ikke bruker noen form for stimuli eller doping som står oppført på Antidoping Norge sin liste. Ved mistanke vil du frivillig la deg dopingteste. Ved positive dopingprøve vil medlemskapet opphøre med umiddelbar virkning. Eika Sportssenter, Ås 01.08.2016

I spagaten