Husleie – Depositum - eFaktura
SiÅs krever ikke depositum. Husleie faktureres forskuddsvis og skal betales innen den 1. hver mnd. Husleiefaktura publiseres på Din Side på unialltid/Boligtorget. Første faktura beregnes normalt etter at du har flyttet inn, og kan derfor ha annen betalingsfrist. Ved betaling i nettbank, anbefaler vi at du oppretter eFaktura-avtale. E-fakturareferansenummeret er identisk med ditt kundenummer hos SiÅs Bolig.

Purring, inkasso og fravikelse
Manglende husleiebetaling medfører purring og inkassovarsel før saken oversendes inkassobyrå. Dette medfører gebyrer og renter som belastes leietaker i sin helhet.
Ved fravikelse betales et rettsgebyr i tillegg til de gebyrer som namsmannen krever.

Oppsigelse
Standardkontrakten er tidsbegrenset med definert utløpsdato. Det er ikke nødvendig å si opp kontrakten i forhold til ordinær utflytting. Med visse begrensninger kan leiekontrakten likevel sies opp, jfr. kontraktens § 4(4).
Leietaker kan ikke regne med å få forkortet oppsigelsestid med mindre SiÅs har kø av studenter som trenger studentbolig. Kontrakten sies opp på Din Side på Boligtorget.

Utflytting
Utflytting skal skje før kl. 12.00 samme dag som leiekontrakten opphører. Leietakere som ikke flytter ut i hht. kontrakt, vil få krav om husleie for ekstra botid inntil nøkkel er levert. Se også kontrakt.

Parkering ved studentboligene
SiÅs Bolig har parkeringsplasser for leietakere i Skogveien, Utveien 6, Kajaveien 15, Kaja Studentboliger, Fougnerbakken, Pomona, Pentagon (sør for Mølla) og Palisaden. Leietakere på Rådhusplassen kan få parkeringstillatelse gjeldende for studentboligparkeringsplassene.

Fra 1. juli 2021, koster parkering på studentboligparkeringsplassene kr 100,- pr måned. Inntil videre gjelder følgende for bestilling av parkeringstillatelse:

 • Parkeringstillatelsen er gyldig på alle SiÅs oppmerkede studentboligparkeringsplasser.
 •  Leietakere som ønsker parkeringstillatelse, må sende e-post til: utleie@sias.no og oppgi registreringsnummer på bilen.
 • Elektronisk parkeringstillatelse er gyldig fra mottatt bekreftelse på e-post.
 • Det tildeles kun parkeringstillatelse for ett kjøretøy pr. student.
 • Parkering uten tillatelse vil medføre gebyr. Det er kun lov til å parkere på merket plass/skiltet område.
 • Kontroll av gyldig parkeringstillatelse og eventuell gebyrlegging utføres av Østlandske Parkering AS.

Gjesteparkering
Korttidsparkering er mulig på alle studentboligparkeringsplasser forutsatt betaling i henhold til oppslag ved innkjøring til parkeringsplassene. 

Sykkelparkering
Vi ber om at de plasser som er oppmerket for sykkelparkering brukes.

Innflyttingssjekkliste
Leietaker skal fylle ut sjekkliste for innflytting senest 1 uke etter innflytting. Sjekklisten ligger på 
Din Side på unialltid/Boligtorget.

Utflyttingssjekkliste
Leietaker skal fylle ut sjekkliste for utflytting senest 14 dager før planlagt utflytting. Sjekklisten ligger på 
Din Side på unialltid/Boligtorget.

Rengjøring
SiÅs gjennomfører renholdskontroll av fellesarealene i bofellesskap i september, november, januar og april. Ved mangelfull rengjøring, både under botiden og ved utflytting, påløper rengjøringsgebyr. Utflyttingskontroll bestilles 1 uke før avreise. Vennligst send e-post til: renhold@sias.no. Rom og fellesarealene skal rengjøres - ikke glem skap, hvitevarer og bod. Se
veiledning.

Gebyrer

 • Tap av nøkkel – bolig: kr. 300,-
 • Tap av nøkkel – postboks: kr. 200,-
 • Rengjøring, hybel: min. kr. 1000,-
 • Rengjøring, leilighet: min. 2000,-
 • Rengjøring, fellesrom: min. kr. 1000,- pr. pers.
 • Hundehold: kr. 150,- pr. mnd.
 • Byttegebyr: kr. 500,-
 • Remontering av brannmelder ol: kr 500,-
 • Tømming av bod i fbm. utflytting: kr 500,-
 • Utkalling av bistand til innlåsing: kr 500,-
 • Unødvendig brannutrykning: kr 5000,-

Røyking – ulovlige rusmidler
Røyking er ikke tillatt i SiÅs boliger, verken på rom, i leiligheter eller i fellesarealer inkl. verandaer. Bruk, oppbevaring og omsetning av narkotiske stoffer er ikke akseptert i eller i tilknytning til bygninger SiÅs eier og disponerer. Brudd på dette gir grunnlag for oppsigelse av leiekontrakt og blir meldt politiet.

Brannalarmanlegg
Leietaker plikter å gjøre seg kjent med slokke- og varslingsutstyr i boligen. Alarmanleggene i Palisaden og nye Skogveien er direkte koblet til brannvesenet. Alarmer som utløses av matlaging etc, må avstilles umiddelbart i branntavlene i inngangspartiene. Utrykning som skyldes falsk alarm blir fakturert leietaker med kr 5000,-

Det er forbudt å demontere noen deler av brannvarslingsanlegget. Ureglementert demontering betraktes som hærverk, og kan få følger for leieforholdet.

Varslingsplikt – skader, feil, mangler

 • Skader som kan resultere i alvorlige negative konsekvenser for bygning, boenhet eller bokvalitet, skal meldes til SiÅs umiddelbart.
 • Leietaker plikter å begrense skader i hensikt å avverge ytterligere skader og økonomisk tap.
 • Dersom det er risiko for at det følger skadedyr (veggdyr, kakkelakker etc.) med din bagasje eller i møbler, plikter du å få eiendelene gjennomfrosset hos SiÅs før innflytting. Manglende forebygging eller bekjempelse fra leietakers side, kan medføre erstatningskrav fra SiÅs.
 • Andre feil/ mangler meldes til SiÅs via Vaktmester på Din Side på unialltid/Boligtorget.

 Semesteravgift
Alle leietakere i SiÅs studentboliger er pliktig til å betale semesteravgift hvert semester.  Leietakere som ikke betaler semesteravgift, må regne med et påslag i husleien på 10%.