Husleie – Depositum - eFaktura
SiÅs krever ikke depositum. Husleie faktureres forskuddsvis og skal betales innen den 1. hver mnd. Husleiefaktura publiseres på Din Side på Boligtorget og kan betales der med bank- eller kredittkort. Ved betaling i nettbank, anbefaler vi etablering av eFaktura.


Purring, inkasso og fravikelse
Manglende husleiebetaling medfører purring og inkassovarsel før saken oversendes inkassobyrå. Dette medfører gebyrer og renter som belastes leietaker i sin helhet.
Ved fravikelse betales et rettsgebyr i tillegg til de gebyrer som namsmannen krever.


Oppsigelse
Standardkontrakten er tidsbegrenset med definert utløpsdato. Det er ikke nødvendig å si opp kontrakten i forhold til ordinær utflytting. Med visse begrensninger kan leiekontrakten likevel sies opp, jfr. kontraktens § 4(4).
Leietaker kan ikke påregne og få forkortet oppsigelsestid med mindre SiÅs har kø av studenter som trenger studentbolig. Kontrakten sies opp på Din Side på Boligtorget.


Utflytting
Utflytting skal skje før kl. 12.00 samme dag som leiekontrakten opphører. Leietakere som ikke flytter ut i hht kontrakt, vil få krav om husleie for ekstra botid inntil nøkkel er levert. Se også kontrakt.


Bestilling strøm
Der strøm ikke er inkludert i husleien er leietaker selv ansvarlig for å bestille/ si opp strøm :http://www.hafslundnett.no/nett/bestilling/nettleie/

 

Parkering ved studentboligene

SiÅs Bolig har parkeringsplasser for leietakere i Skogveien, Utveien 6, Kajaveien 15, Pomona, Pentagon (sør for Mølla) og Palisaden.

 • Studenter som disponerer egen bil må sende e-post til: utleie@sias.no og oppgi registreringsnummer på bilen.

 • Elektronisk parkeringstillatelse er gyldig fra mottatt bekreftelse på e-post.

 • Det det tildeles kun parkeringstillatelse for et kjøretøy pr. student.

 • Parkering uten tillatelse vil medføre bøtelegging. Det er kun lov til å parkere på merket plass/skiltet område.

Gjesteparkering

På Palisaden er det tilgjengelig gjesteparkering med betaling via sms.

Se informasjonsskilt ved parkeringsplassene.
 

Sykkelparkering

Vi ber om at de plasser som er oppmerket for sykkelparkering brukes.


Innflyttingskontroll
Leietaker skal fylle ut sjekkliste for innflytting senest 1 uke etter innflytting. Sjekklisten ligger på Din Side på Boligtorget.


Utflyttingskontroll
Leietaker skal fylle ut sjekkliste for utflytting senest 14 dager før planlagt utflytting. Sjekklisten ligger på Din Side på Boligtorget.


Rengjøring
SiÅs gjennomfører renholdskontroll av fellesarealene i leilighetene i september, november, januar og april. Ved mangelfull rengjøring både under botiden og ved utflytting påløper rengjøringsgebyr. Utflyttingskontroll bestilles 1 uke før avreise. Vennligst send e-post til: renhold@sias.no. Rom og fellesarealene skal rengjøres - ikke glem skap, hvitevarer og bod. Veiledning, se: renhold under www.sias.no


Gebyrer

 • Tap av nøkkel – bolig: kr. 300,-

 • Tap av nøkkel – postboks: kr. 200,-

 • Rengjøring, hybel: min. kr. 1000,-

 • Rengjøring,dublett: min. kr. 2000,-

 • Rengjøring, leilighet: min. 2000,-

 • Rengjøring, fellesrom: min. kr. 1000,- pr. pers.

 • Hundehold: kr. 150,- pr. mnd.

 • Motorvarmer – nøkkel: dep. kr. 300,-

 • Motorvarmer – strøm: kr. 500,- pr. år.

 • Byttegebyr: kr. 500,-

 • Remontering av brannmelder ol: kr 500,-

 • Tømming av bod i fbm. utflytting: kr 500,-

 • Innlåsingsgebyr: kr 500,- (fom 01.09.2019)

 • Unødvendig brannutrykning: kr 5000,- (fom 19.11.2019)


Røyking – ulovlige rusmidler
Røyking er ikke tillatt i SiÅs boliger, verken på rom, i leiligheter eller i fellesarealer inkl. verandaer. Bruk, oppbevaring og omsetning av narkotiske stoffer er ikke akseptert i eller i tilknytning til bygninger SiÅs eier og disponerer. Brudd på dette gir grunnlag for oppsigelse av leiekontrakt og blir meldt politiet.


Brannalarmanlegg
Leietaker plikter å gjøre seg kjent med slokke- og varslingsutstyr i boligen. Leietaker som er ansvarlig for falsk alarm med påfølgende utrykning, må dekke kostnadene dette medfører. Det er forbudt å demontere noen deler av brannvarslingsanlegget. Ureglementert demontering betraktes som hærverk, og kan få følger for leieforholdet.


Varslingsplikt – skader, feil, mangler

 • Skader som kan resultere i alvorlige negative konsekvenser for bygning, boenhet eller bokvalitet, skal meldes til SiÅs umiddelbart.

 • Dersom det er risiko for at det følger skadedyr(veggdyr, kakkelakker etc.) med din bagasje eller i møbler, plikter du å få eiendelene gjennomfrosset hos SiÅs før innflytting. Manglende forebygging eller bekjempelse fra leietakers side, kan medføre erstatningskrav fra SiÅs.

 • Andre feil/ mangler meldes til SiÅs via Feilmelding på Din Side på Boligtorget.

 

Semesteravgift

Alle leietakere i SiÅs studentboliger er pliktig til å betale semesteravgift hvert semester.  Leietakere som ikke betaler semesteravgift må påregne et påslag i husleien på 10%.